История на проекта

Velkov_Fol
1977
1977
Начало

Първи изследвания

През 1977 г. двамата български учени Велизар Велков и Александър Фол издават изследване, написано на френски език под заглавието “Les Thraces en Égypte gréco-romaine” (Траките в гръко-римския Египет). Студията разглежда по-ранните изследвания, свързани с проблематиката и поставя въпроси относно присъствието на траки от първа генерация или на такива “по произход” в папироложката документация, идваща от Египет. Двамата учени са изготвили каталог с 525 входа на тракийци, чието присъствие в Египет може да се проследи, малко или много, със сигурност. Методологията на монографията е синтезирана от същите автори в отделна статия (V. Velkov, A. Fol, “Les Thraces en Égypte gréco-romaine: la literature et la méthode”, Pulpudeva 2, 1978, p. 46-52), а цялостен преглед на книгата е даден от Г. Михайлов (Philologia 5, 1979, p. 65-70).
1982
1982

Последвали изследвания

През 1982 Маргарита Тачева-Хитова публикува изследването си „История на източните култове в Долна Мизия и Тракия V в.пр.н.е. – IV в. от н.е.“, в което посвещава цяла глава на египетските култове. Каталогът й съдържа общо 58 паметника, т.е. по-голямата част от познатите дотогава паметници от територията на Древна Тракия. Авторката ги изследва заедно с други извори и прави заключенията си върху тях. Тя разглежда историята на разпространението на египетските култове в тракийските земи, както и различните аспекти на практикуването им. Изследването й е допълнено с друго, посветено на нумизматиката, свързана с египетските култове в Тракия (М. Тачева-Хитова, “За монетите на градовете от Долна Мизия и Тракия с изображения на египетските божества (историческа интерпретация)”, Нумизматика 1, 1981, 3-14).
2017-2020
2017-2020
Настояще

Нов проект

През 2017 г. гл. ас. д-р Весела Атанасова започва проекта си „Тракия и Египет в гръко-римския свят” в Института за балканистика с център по тракология към Българска академия на науките. Проектът има за цел да постави на разглеждане научно-изследователската задача за отношенията между Тракия и Египет в гръко-римския период. Той трябва да обедини в едно предходните две изследвания и да даде цялостно разбиране на проблематиката. Цели се както събирането и систематизирането на наличния материал, така и установяване на партньорства с международни учени и институции. През 2018 г. с подкрепата на Френския институт в София бяха поканени двама френски учени – проф. Лоран Брико и проф. Тома Фоше респективно през май и октомври. Организирани бяха две събития: публична лекция с изложба „Изида и Сарапис в Сердика” в Музея за история на София, проведена на 29 май 2018 г. и Кръгла маса на тема „Тракийската ономастика в Египет: нови находки и проучвания” в Нов български университет, проведена на 29 октомври. През 2020 г. с подкрепата на Френския институт в София беше издаден сборника „Египетските култове в Сердика” под съставителството на гл. ас. д-р Весела Атанасова и проф. Лоран Брико. Същата година екипът на гл. ас. д-р Весела Атанасова спечели финансиране за проекта от Фонд научни изследвания, с което започна събирането и интерпретирането на изворовия материал, както и създаването на уебсайта www.thraceandegypt.com.
2021-2025
2021-2025
Бъдеще

Перспективи

В бъдеще екипът на проекта си поставя за цел да събере, систематизира и интерпретира всички паметници, свързани с отношенията между Тракия и Египет в гръко-римския период и да ги представи както пред научната общност, така и пред широката публика. Предстои организирането на международната научна конференция „Египетските култове по крайбрежието на Черно море“, която ще се проведе във Варна през 2022 г. Малко след това се предвижда издаването на монография, посветена на „Египетските култове в Тракия“. Последните три години от периода ще бъдат посветени на изследванията на тракийските паметници в Египет и реализирането на втората част от проекта ни. Наред с това ще бъдат организирани редица изложби, кръгли маси и участия в събития за популяризиране на резултатите от изследванията ни.

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090