За нас

     Проектът „Тракия и Египет в гръко-римския свят“ се появи в Института за балканистика с център по тракология „проф. Ал. Фол“ (ИБЦТ-БАН) през 2017 г. под ръководството на гл. ас. д-р Весела Атанасова, но не без ценната подкрепа на проф. Валерия Фол, проф. Сергей Игнатов и проф. Ваня Лозанова-Станчева. Заради своето интердисциплинарно естество той събра успешно на едно място учени от различни научни дисциплини. От голямо значение за започването му беше и дългогодишният опит на ИБЦТ-БАН в реализирането на рaзлични международни и национални проекти. Авторитетът на учените, които работят в Института ги превръща в търсени експерти, сътрудничещи си тясно с много български държавни институции и водещи научни организации. Поради тази причина много бързо бяха привлечени и чуждестранни специалисти по съответната проблематика – проф. Лоран Брико, специалист в областта на „Египетските култове в гръко-римския свят“ и проф. Тома Фоше – нумизмат и един от ръководителите на разкопките в Източната пустиня на Египет.

      През 2020 г. се сформира екипът на проекта с ръководител гл. ас. д-р Весела Атанасова, докторанта в ИБЦТ-БАН Стефан Янакиев и Виктория Видевска, студентка в Пловдивския университет. Беше спечелено финансиране от Фонд научни изследвания за реализирането на първото му направление – „Египетските култове в Тракия през Елинистическата и Римската епохи – разпространение, обхват и взаимодействие“, с което започна систематизираното събиране на паметници с египетско влияние от територията на Древна Тракия. Екипът има за цел да посети музеите в България, Гърция, Турция и Румъния и да регистрира, фотографира и изследва паметници с египетско влияние.

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090