Екип

д-р Весела Атанасова

     Доктор Весела Атанасова e родена на 19.02.1982 в град София. Завършва висшето си образование в Сорбоната, Франция в специалност Археология и История на изкуството. Защитава двойна докторантура по египтология на тема “Жреците от божествения култ през Старо царство” в Сорбоната и Нов български университет. Изследването й е придружено с теренна работа в редица музеи, сред които Каирския музей, Лувъра, Археологическия музей в Сан Жерман ан Ле, Музея Метрополитън в Ню Йорк, Британския музей. Доктор Весела Атанасова е работила във и с колеги от престижни международни изследователски лаборатории като Френския институт в Кайро, Колеж дьо Франс, Центъра за египетски изследвания към Сорбоната, катедрата по египтология в Оксфорд, Френско-египетския център за изследване на храмовете в Карнак. За научната си разработка получава награда за “най-добра франкофонска дисертация” от Университетската агенция на франкофонията и Френския институт в България.
От 2017 г. е главен асистент в Института за балканистика с Център по тракология при Българска академия на науките, където е ръководител на проектa “Тракия и Египет в гръко-римската епоха”. Преподава “Египетско изкуство и култура” в Департамент Средиземноморски и източни изследвания на Нов български университет и в катедрата по Стара история в СУ “Св. Климент Охридски”.

Публикации:

 • В. Атанасова, “Харпократ в Тракия”, Thracia 25. Втори четения по тракология: Древна Тракия и Траките: Сакрално и профанно, София, 14 – 15 май, 2019, стр. 133-146.
 • В. Атанасова, “Египетските култове: от Египет до Сердика”, В. Атанасова, Л. Брико, Тематичен сборник “Египетските култове в Сердика”, ИБЦТ, Парадигма, стр. 36-59 ISBN 978-954-326-420-9; ISBN 978-954-90714-0-5.
 • В. Атанасова, С. Василева, “Предмети с неизвестен произход от музеите в София”, “Египетските култове: от Египет до Сердика”, В. Атанасова, Л. Брико, Тематичен сборник “Египетските култове в Сердика”, ИБЦТ-БАН, Парадигма, стр. 106-139, ISBN 978-954-326-420-9; ISBN 978-954-90714-0-5.
 • V. Atanassova, “Isis and Sarapis in Serdica: some new evidence”, Proceedings of the International Symposium “Africa and the Danubian Provinces of the Roman Empire” held in Timisoara 29-30 June 2018, British Archaeological Reports, 2019.
 • В. Атанасова, ЕДНО СЕМЕЙСТВО НА ЛЕКАРИ-МАГЬОСНИЦИ ОТ СТАРО ЦАРСТВО. – В: Лозанова-Станчева, В., Фол, В. (съст. и ред.). MIRABILIA: чудесно и магическо (= Studia Balcanika 33). София: Издат. „Парадигма“, 2020, ISBN 978-619-7179-05-7, 61-71
 • В. Атанасова, “Египетските божества Изида и Сарапис в Сердика”, Първи четения по тракология: Древна Тракия и Траките: пространства и комуникации, посветени на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол, Thracia 24, София, 2019, 418-434.
 • V. Atanassova, « Distinguer l’anthroponyme du titre dans les inscriptions des premières dynasties, Сборник Древен Египет и Стария свят в чест на проф. Александър Фол, София, 2018, стр. 55-76.
 • V. Atanassova, “Le culte divin au sein des institutions économiques à l’Ancien Empire”, The Journal of Egyptological Studies 5, 2018, p. 57-66.
 • V. Atanassova, La signification des termes Hm et nTr dans le titre de prêtre (Hm-nTr) en Égypte ancienne », D. Boteva, P. Delev, J. Tzvetkova (ed.), Society, Kings, Gods in Memoriam Professoris Margaritae Tachevae, Jubilaeus VII, Sofia, 2017, p. 495-502.
 • В. Атанасова, “Тракия и Египет в епохата на елинизма”, Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство, Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков. Под редакцията на чл.-кор. Васил Николов. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017, 179-184.
 • V. Atanassova “Le costume des prêtres de l’Ancien et du Moyen Empire”, Égypte Afrique & Orient 67, 2012, p. 3-8.
 • V. Atanassova “The Economic Component of the Title “Overseer of the God’s Servants?”, Proceedings of the Third International Congress of Young Egyptologists 2009, p. 13-19.
 • Превод от френски на монографията Раждането на гръцкия град (La naissance de la cité grecque) от Франсоа дьо Полиняк (март 2009, издателство на Нов български университет).

Стефан Янакиев

     Стефан Янакиев завършва бакалавър по „Археология и история“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2016 г., като след това записва магистратура „Археология и археологическо културно наследство“ в същия университет. Темата на магистърската му теза е „Римският Абритус (1–4 век). Фортификация, етнически състав и религиозен живот“, защитена през септември 2017 г. В момента е докторант в Института за балканистика с център по тракология – БАН. Темата на дисертационния му труд е: „Траките в римското провинциално общество в Долна Мизия (1–3 век)“. Основните му интереси са в сферата на епиграфиката и античните писмени извори, които позволяват реконструирането на социалните и етно-културните групи в римската провинция Долна Мизия. Той е   водещият специалист в проекта по отношение на римската епиграфика и работата с паметници от същата епоха.

Публикации:

• С. Янакиев, “Власт и социум: модели на социално издигане и изява на тракийското население по Западнопонтийското крайбрежие на Долна Мизия (I – III век)” (Power and society: models of social uplift and manifestation of the Thracian population on the West Pontic coast of Lower Moesia (I – III century), Thracia 26. Трети четения по тракология: Древна Тракия и Траките: Интерпретация и реинтерпретация, София, 14 – 15 септември, 2020 (под печат).

• С. Янакиев, “Приносът на професор Александър Фол в проучването на историята на Тракия и траките в Римската епоха” (The Contribution of Professor Alexander Fol in the Study of the History of Thrace and the Thracians in the Roman Empire), Първи четения по тракология: Древна Тракия и Траките: пространства и комуникации, посветени на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол, Thracia 24, София, 2019, 393–403.

Виктория Видевска

     Виктория Видевска е студент по археология към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В момента пише бакалавърската си теза на тема „Археологически паметници, изобразяващи богинята Нике, в Тракия (7-1 в.пр.Хр.) “. Подготвя и статия на тема „Геми с изображение на Виктория-Нике от провинции Горна Мизия, Долна Мизия и Тракия“, която предстои да бъде публикувана. Фокусът на Виктория Видевска е върху култовете през Античността, римската глиптика, предметите с магическа семантика. Виктория Видевска е участвала в редица теренни археологически проучвания, както и в намиране и изследване на паметници, свързани с египетските култове в Тракия. Има опит в изграждането на 3D изображения и съдейства при създаването на сайта и интерактивната ни карта.

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090